İçeriğe geç

DERNEK TÜZÜĞÜ


BİRİNCİ BÖLÜM
Derneğin Adı, Merkezi ve Logosu
Madde 1-  (1) Derneğin adı “Sağlık Hareketi Derneği”; kısa adı “SALHADER” dir. (Bu Tüzükte bundan sonra kısaca Dernek olarak anılacaktır.)
Derneğin merkezi
Madde 2-  (1) Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Derneğin amblemi ve örneği
Madde 3- (1) Dernek amblemi biri kalın beyaz noktalı biri içi kırmızı fon rengine sahip iç içe geçmiş iki daireden oluşur. İki daire arasında kalan boşlukta dairesel olarak dernek ismi olan Sağlık Hareketi Derneği yazmaktadır ve kuruluş yılı iki adet siyah defneyaprağı arasında yazmaktadır. Kırmızı arka fon rengine sahip daire içinde siyah renkte Star Of Life olarak isimlendirilen acil sağlık hizmetlerinin uluslararası sembolü ve üzerinde tıp sembolü olarak kabul görülen gri renkte kadüse sembolü mevcuttur.

İKİNCİ BÖLÜM
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 4-(1)Dernek, sağlık alanında çalışan tüm sağlık personeli, sağlık personeli yardımcıları, üniversitelerde ve mesleki teknik liselerinde sağlık eğitimi alan öğrencilerin eğitimini tam alabilmesini sağlamaya yardımcı olmak, önemli ve hayat kurtarıcı olan konularda özel eğitimler vererek olağan ve olağan dışı durumlara sağlık personellerini hazırlamak, eğitim için eksik görülen gerekli olan tıbbi ekipman ve malzemeleri temin ederek sayılan kişilere bu ekipman ve malzemeler ile eğitim yapmak ve bu konularda eğitim kurularına, tıp merkezlerine, birinci basamak sağlık kuruluşu olarak görev yapan kurumlara ve huzur bakım evlerine yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.
(2)Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş, tıbbi ekipman, tıbbi sarf malzeme ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
(3)Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, sağlık eğitimi alanda yurt içinde faaliyet gösterir.